Hoitotakuu

Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) 51 §:ssä todetaan perusterveydenhuollon hoitoon pääsystä:

"Kunnan on järjestettävä toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön. Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön.

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Tämä kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa ja perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa enintään kolmella kuukaudella, jos lääketieteellisistä, hoidollisista tai muista vastaavista perustelluista syistä hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta."

Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) 55 §:ssä todetaan odotusaikojen julkaisemisesta:

"Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on julkaistava internetissä tiedot 51–53 §:n mukaisista odotusajoista neljän kuukauden välein. Jos kunnalla tai sairaanhoitopiirillä on useita toimintayksiköitä, on tiedot julkaistava erikseen kustakin toimintayksiköstä. Tiedot voi julkaista internetin lisäksi muulla kunnan tai kuntayhtymän päättämällä tavalla.

Palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden turvaamiseksi valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset tutkimukseen ja hoitoon pääsystä sekä odotusaikojen julkaisemisesta.


Suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon tilanne JIK ky:ssä syyskuussa 2018

Hoidon tarpeen arviointi

puhelimessa                      

Hammaslääkärin vastaanotto, lohkeamat, yms.

0-3 kk

Hammaslääkärin vastaanotto, muu kiireetön hoito

0-6 kk

Suuhygienistin vastaanotto

0-3 kk


Julkaistu 10.5.2018

Lääkärinvastaanoton kiireettömän hoidon tilanne JIK ky:ssä syyskuussa 2018

Vastaanotto

Jalasjärvi

Ilmajoki

Kurikka
(sis. Jurva)

Hoidon tarpeen arviointi

heti

heti

heti

Lääkärin vastaanotolle pääsee 

2 viikossa

3 viikossa

3 viikossa

Vastaanoton hoitajalle pääsee

kolmen vuorokauden sisällä

kolmen vuorokauden sisällä

kolmen vuorokauden sisällä


Tiedot julkaistu 14.5.2018


Lääkärinvastaanoton kiireettömän hoidon tilanne JIK ky:ssä toukokuussa 2018

Vastaanotto

Jalasjärvi

Ilmajoki

Kurikka
(sis. Jurva)

Hoidon tarpeen arviointi

heti

heti

heti

Lääkärin vastaanotolle pääsee 

3 viikossa

3 viikossa

3 viikossa

Vastaanoton hoitajalle pääsee

kolmen vuorokauden sisällä

kolmen vuorokauden sisällä

kolmen vuorokauden sisällä


Tiedot julkaistu 14.5.2018


Suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon tilanne JIK ky:ssä toukokuussa 2018

Hoidon tarpeen arviointi

puhelimessa                      

Hammaslääkärin vastaanotto, lohkeamat, yms.

0-3 kk

Hammaslääkärin vastaanotto, muu kiireetön hoito

0-6 kk

Suuhygienistin vastaanotto

0-3 kk


Julkaistu 10.5.2018

Lääkärinvastaanoton kiireettömän hoidon tilanne JIK ky:ssä tammikuussa 2018

Vastaanotto

Jalasjärvi

Ilmajoki

Kurikka
(sis. Jurva)

Hoidon tarpeen arviointi

heti

heti

heti

Lääkärin vastaanotolle pääsee  

1 viikossa

3 viikossa

2  viikossa

Vastaanoton hoitajalle pääsee

kolmen vuorokauden sisällä

kolmen vuorokauden sisällä

kolmen vuorokauden sisällä


Tiedot julkaistu 9.1.2018


Suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon tilanne JIK ky:ssä tammikuussa 2018

Hoidon tarpeen arviointi

puhelimessa                      

Hammaslääkärin vastaanotto, lohkeamat, yms.

0-3 kk

Hammaslääkärin vastaanotto, muu kiireetön hoito

0-6 kk

Suuhygienistin vastaanotto

0-3 kkJulkaistu 9.1.2018