Hoitotakuu

Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) 51 §:ssä todetaan perusterveydenhuollon hoitoon pääsystä:

"Kunnan on järjestettävä toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön. Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön.

 

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Tämä kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa ja perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa enintään kolmella kuukaudella, jos lääketieteellisistä, hoidollisista tai muista vastaavista perustelluista syistä hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta."

 

Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) 55 §:ssä todetaan odotusaikojen julkaisemisesta:

"Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on julkaistava internetissä tiedot 51–53 §:n mukaisista odotusajoista neljän kuukauden välein. Jos kunnalla tai sairaanhoitopiirillä on useita toimintayksiköitä, on tiedot julkaistava erikseen kustakin toimintayksiköstä. Tiedot voi julkaista internetin lisäksi muulla kunnan tai kuntayhtymän päättämällä tavalla.

 

Palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden turvaamiseksi valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset tutkimukseen ja hoitoon pääsystä sekä odotusaikojen julkaisemisesta.

 


Suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon tilanne
JIK ky:ssä tammikuussa 2018

Hoidon tarpeen arviointi

puhelimessa                      

Hammaslääkärin vastaanotto, lohkeamat, yms.

0-3 kk

Hammaslääkärin vastaanotto, muu kiireetön hoito

0-6 kk

Suuhygienistin vastaanotto

0-3 kkJulkaistu 9.1.2018

Lääkärinvastaanoton kiireettömän hoidon tilanne
JIK ky:ssä tammikuussa 2018

Vastaanotto

Jalasjärvi

Ilmajoki

Kurikka
(sis. Jurva)

Hoidon tarpeen arviointi

heti

heti

heti

Lääkärin vastaanotolle pääsee

1 viikossa

3 viikossa

2  viikossa

Vastaanoton hoitajalle pääsee

kolmen vuorokauden sisällä

kolmen vuorokauden sisällä

kolmen vuorokauden sisällä


Tiedot julkaistu 9.1.2018


Suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon tilanne
JIK ky:ssä syyskuussa 2017

Hoidon tarpeen arviointi
puhelimessa                      
Hammaslääkärin vastaanotto, lohkeamat, yms.
0-3 kk
Hammaslääkärin vastaanotto, muu kiireetön hoito
0-6 kk
Suuhygienistin vastaanotto
0-3 kk


Julkaistu 12.9.2017


Lääkärinvastaanoton kiireettömän hoidon tilanne
JIK ky:ssä syyskuussa 2017

Vastaanotto

Jalasjärvi

Ilmajoki

Kurikka
(sis. Jurva)


Hoidon tarpeen arviointihetihetiheti
Lääkärin vastaanotolle pääsee2 viikossa3 viikossa3 viikossa

Vastaanoton hoitajalle pääseekolmen vuorokauden sisälläkolmen vuorokauden sisälläkolmen vuorokauden sisällä

Tiedot julkaistu 12.9.2017

Lääkärinvastaanoton kiireettömän hoidon tilanne
JIK ky:ssä toukokuussa 2017

Vastaanotto

Jalasjärvi

Ilmajoki

Kurikka
(sis. Jurva)


Hoidon tarpeen arviointihetihetiheti
Lääkärin vastaanotolle pääsee2 viikossa3 viikossa2 viikossa

Vastaanoton hoitajalle pääseekolmen vuorokauden sisälläkolmen vuorokauden sisälläkolmen vuorokauden sisällä

Tiedot julkaistu 10.5.2017

Suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon tilanne
JIK ky:ssä toukokuussa 2017

Hoidon tarpeen arviointi
puhelimessa                      
Hammaslääkärin vastaanotto, lohkeamat, yms.
0-3 kk
Hammaslääkärin vastaanotto, muu kiireetön hoito
jonossa 318
Suuhygienistin vastaanotto
0-3 kk


Julkaistu 15.5.2017

Lääkärinvastaanoton kiireettömän hoidon tilanne
JIK ky:ssä tammikuussa 2017

Vastaanotto

Jalasjärvi

Ilmajoki

Kurikka
(sis. Jurva)


Hoidon tarpeen arviointihetihetiheti
Lääkärin vastaanotolle pääsee2 viikossa2 viikossa2 viikossa

Vastaanoton hoitajalle pääseekolmen vuorokauden sisälläkolmen vuorokauden sisälläkolmen vuorokauden sisällä

Tiedot julkaistu 10.1.2017

Suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon tilanne
JIK ky:ssä syyskuussa 2016


Hoidon tarpeen           puhelimessa
arviointi


Hammaslääkärin        0-3kk
vastaanotto,
lohkeamat yms.


Hammaslääkärin        jonossa 477
vastaanotto, muu
kiireetön hoito


Suuhygienistin           0-3kk
vastaanottoLääkärinvastaanoton kiireettömän hoidon tilanne
JIK ky:ssä syyskuussa 2016

Vastaanotto

Jalasjärvi

Ilmajoki

Kurikka
(sis. Jurva)


Hoidon tarpeen arviointihetihetiheti
Lääkärin vastaanotolle pääsee3 viikossa3 viikossa3 viikossa

Vastaanoton hoitajalle pääseekolmen vuorokauden sisälläkolmen vuorokauden sisälläkolmen vuorokauden sisällä

 

 Tiedot tuotu informaatiokatkoksen vuoksi verkkosivuille vasta 17.11.2016


Lääkärinvastaanoton kiireettömän hoidon tilanne
JIK ky:ssä toukokuussa 2016

Vastaanotto

Jalasjärvi

Ilmajoki

Kurikka
(sis. Jurva)


Hoidon tarpeen arviointihetihetiheti
Lääkärin vastaanotolle pääsee4 viikossa4 viikossa4 viikossa

Vastaanoton hoitajalle pääseekolmen vuorokauden sisälläkolmen vuorokauden sisälläkolmen vuorokauden sisällä

 

 

Suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon tilanne
JIK ky:ssä toukokuussa 2016 

Suun
terveydenhuolto

Jalasjärvi

Ilmajoki

Kurikka

Jurva

Hoidon tarpeen
arviointi
puhelimessapuhelimessapuhelimessapuhelimessa
Hammaslääkärin
vastaanotto,
lohkeamat yms.
0 - 3 kk0 - 3 kk0 - 3 kk0 - 3 kk
Hammaslääkärin
vastaanotto, muu
kiireetön hoito
Jonossa 3
Jonossa 267
Jonossa 216
Jonossa 1
Suuhygienistin
vastaanotto
Jonossa 0
Jonossa 0
Jonossa 0
Jonossa  0
Kiireettömän
hoidon jonossa
potilaita yhteensä

267
 216

Lääkärinvastaanoton kiireettömän hoidon tilanne
JIK ky:ssä tammikuussa 2016

Vastaanotto

Jalasjärvi

Ilmajoki

Kurikka
(sis. Jurva)


Hoidon tarpeen arviointihetihetiheti
Lääkärin vastaanotolle pääsee2 viikossa3 viikossa3 viikossa

Vastaanoton hoitajalle pääseekolmen vuorokauden sisälläkolmen vuorokauden sisälläkolmen vuorokauden sisällä

 

 

Suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon tilanne
JIK ky:ssä tammikuussa 2016 

Suun
terveydenhuolto

Jalasjärvi

Ilmajoki

Kurikka

Jurva

Hoidon tarpeen
arviointi
puhelimessapuhelimessapuhelimessapuhelimessa
Hammaslääkärin
vastaanotto,
lohkeamat yms.
0 - 3 kk0 - 3 kk0 - 3 kk0 - 3 kk
Hammaslääkärin
vastaanotto, muu
kiireetön hoito
Jonossa 0
Jonossa 245
Jonossa 96
Jonossa 0
Suuhygienistin
vastaanotto
Jonossa 0
Jonossa 0
Jonossa 0
Jonossa  0
Kiireettömän
hoidon jonossa
potilaita yhteensä
0
245
 96
0


Muualla verkossa


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä