Omaishoidon tuki

 

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

 

Omaishoidon tukea voidaan antaa, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa, joka on mahdollista järjestää hoidettavan kotona sopimalla siitä hänen omaisensa tai läheisensä kanssa ja tarpeellisten palveluiden avulla. Kodinhoidollinen avuntarve ei yksinään mahdollista omaishoidon tuen myöntämistä.

 

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset:

Omaishoitolaissa säädetään tuen yleiset myöntämisedellytykset. Omaishoitolain mukaan kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos hoidettavaan liittyvien tekijöiden lisäksi myös hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia.

 

Omaishoidon tuen ratkaisu perustuu aina arvioon omaishoitotilanteen kokonaisuudesta. Ratkaisua tehtäessä lähtökohtana on asiakkaan hyvä ja laadukas kotihoito. Asiakkaan oma tahto huomioidaan tehtäessä päätöstä hoitojärjestelyistä. Omaishoidon tuki on korvausta hoidettavalle annettavasta hoidosta ja huolenpidosta.

 


vanhus ja pelargonia
Sinua hoidan kuin kukkaa kämmenellä. Vaikka viimeinenkin terälehtesi kuihtuneena katkeaisi. Olen sinulle kaste, sinä minulle ikuisesti kaunis.

Palveluhakemus

   Linkki palveluhakemukseen


Omaishoidontuen kriteerit JIK ky:ssä

JIK ky:n johtokunta on kokouksessaan 28.3.2014 hyväksynyt omaishoidontuen kriteerit, jotka sisältävät omaishoidontuen yleiset kriteerit sekä myöntämisperusteet. Kriteerit sisältävät myös omaishoidontuen prosessin hakemisesta omaishoitosopimuksen päättymiseen.

 

   Kriteerit kokonaisuudessaan


Omaishoidontuen prosessi

 

Omaishoidontuen prosessin kuvaus kaaviona.

 

    


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä