Rekisteriselosteet

Rekisteri- ja tietosuojaselosteet sekä tietojärjestelmäselosteet ovat nähtävillä verkkosivujen lisäksi myös JIK ky:n kirjaamossa, osoite Linjatie 55a, 61300 Kurikka.


Rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Henkilötietolain 523/1999 mukaan henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat esim. nimi- ja osoitetiedot. Henkilötietoja voidaan kerätä ja tallettaa esim. kun rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä on asiallinen yhteys kuten asiakassuhde tai palvelussuhde, jonka rekisteröity voi oman asiointinsa perusteella tietää. Oikeus henkilötietojen käsittelyyn voi perustua myös laissa säädettyyn tehtävään tai käsittelystä on säädetty laissa.

Jokaisella on pyynnöstään yleensä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekisterinpitäjien henkilörekistereihin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Pyyntö esitetään henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta eri henkilörekisteristä henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Rekisteri- ja tietosuojaseloste on laajennettu rekisteriseloste, jossa lisäksi informoidaan rekisteröidyn oikeuksista.

 
Tietojärjestelmäselosteet

Lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999 mukaan viranomaisen tulee hyvän tiedonhallintatavan luomiseksi ja toteuttamiseksi laatia ja pitää saatavilla kuvaukset pitämistään tietojärjestelmistä sekä niistä saatavissa olevista julkisista tiedoista, jollei tiedon antaminen ole vastoin 24 §:n tai muun lain säännöksiä.